Administratorem danych osobowych jest Agencja Detektywistyczna Investigators oddział Warszawa. Osoba przekazująca dane osobowe przyzwala firmie Agencja Detektywistyczna Investigators, na przetwarzanie jej danych, przy czym osobie, która przekazuje dane osobowe przysługuje prawo do poprawienia tych danych. Podanie danych jest dobrowolne, konkretnie, świadomie i jednoznacznie ale konieczne do wykonania usługi detektywistycznej. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do zażądania od administratora danych firmy Agencja Detektywistyczna Investigators dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do wystąpienia o kopię danych osobowych i prawo do przeniesienia danych. Agencja Detektywistyczna Investigators ma obowiązek informowania o naruszeniu lub wycieku danych. Agencja Detektywistyczna Investigators  w przypadku udostępnienia danych osobie trzeciej, ich aktualizacji lub usunięcia zanotuje ten fakt i przedstawi na żądanie uprawnionych organów. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, oświadcza że została poinformowana o możliwości wycofania zgody, zanim tę zgodę wyraziła. Wycofanie zgody odbędzie się poprzez złożenie krótkiego oświadczenia o jej wycofaniu. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne ale jest konieczne celem wykonania usługi detektywistycznej w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. ( w związku z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r o usługach detektywistycznych, Dz.U.2002.12.110) w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz.U.2002.137.1160), z którego wynika, że należy oznaczyć stronę zlecającą umowę z imienia, nazwiska, adresu, numeru NIP lub w przypadku zleceniodawcy nie będącego osobą fizyczną nazwy lub firmy, jej siedziby i adresu. Dostęp do danych osobowych może mieć wyłącznie uprawniony organ państwowy. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy o wykonanie usługi detektywistycznej a także będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy detektywistycznej i wymogami rozporządzeń dotyczących tej ustawy. Z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz.U.2002.137.1160 ) wynika, że dokumentację, o której mowa w § 2 rozporządzenia, tj. rejestr zawartych umów przechowuje się przez okres 5 lat liczony od zakończenia działalności przedsiębiorcy, a w przypadku księgi realizacji umowy – od daty zakończenia umowy.

Detektyw Warszawa INVESTIGATORS